10 aspektov projektového manažmentu - 1 časť: Rozpočet

Krisztián Házi

Krisztián Házi

Oct 17 2020

PMI (Project Management Institute) je svetová inštitúcia združujúca projektových managerov. PMI rozdelila projektový manažment do 10 hlavných aspektov

V prvom rade kladie SmartProject dôraz na nasledujúce 3 oblasti: rozpočet, časový harmonogram a hospodárenie so zdrojmi. Dôraz na tieto tri aspekty nevylučuje ostatných 7, ba veríme že práve tieto tri aspekty projektového manažmentu tvoria základ pre tie zvyšné. Oblasti ako risk management, quality management a iné sú taktiež dôležite a obsiahnuté v inventári nástrojov SmartProjectu a do budúcna plánujeme ďalší vývoj v týchto oblastiach!

SmartProject

Rozpočet:

Už samotná existencia modulu financií a rozpočtu dáva SmartProjectu obrovský kompetitívny náskok oproti ktorýmkoľvek softvérom riadenia projektov. Naďalej veríme, že efektívna funkcionalita umiestňuje naše riešenia do kompetitívnej výhody voči alternatívnym finančným softvérom. 

SmartProject hravo zvládne aj plánovanie a zaznamenávanie príjmov, výdajov (vrátane cashflow) a aj viac komplikovaných úlohách ako je predkontácia DPH platieb a management garančnej zábezpeky (tzv. zádržného). 

SmartProject Vám umožní historický prehľad obdobných rozpočtových položiek a tak môžete posúdiť či je vaša politika cenotvorby primeraná Vašim predošlým skusenostiam.

Prečo je však rozpočet tak veľmi dôležitý? 

Rozpočet a náklady sú základným kameňom každého jedného dodávateľského kontraktu. Riadky rozpočtu okrem peňažných hodnôt obsahujú tiež okrem finančných údajov aj údaje o materiáli, nástrojoch atď. 

Základná marža projektu určuje s akou rezervou môžeme rátať pri vyplácaní subdodávateľov.

Pre projektových manažérov je dôležité poznať okamžitú hodnotu prečerpania rozpočtu. Nech je Váš rozpočet jednoduchý s menej ako 10 riadkami alebo obrovský projekt s miliónovými predpokladanými nákladmi a komplikovanou štruktúrou tisícok položiek pri akomkoľvek presiahnutí prednastavených hodnôt Vám prehľadne znázorníme kde chyba vznikla a Vy tak viete včas reagovať.

Import a export excel súborov je pre SmartProject samozrejmosťou. Umožníme Vám tak plynulý prechod z Vašich už existujúcich procesov do SmartProjectu. Veríme však, že po čase naši klienti prejdú v plnej miere na organizáciu rozpočtu v SmartProject po tom čo ocenia jeho organizovanosť a jednoduchosť.

Rozpočet

Prekročenia rozpočtov však nie je spôsobené neprávnym nastavením rozpočtu ale skôr nedostatočnou prítomnosťou controllingu. Aj pri riešení tohto problému je SmartProject skvelým riešením.

Čas sú peniaze. A táto pravda platí aj pre rozpočet. Pri nespočetných nepredvýdateľných problémoch realizácie projektov (od počasia až po zmenu subdodávateľských podmienok) Vám umožní SmartProject tieto zmeny zaznamenať v reálnom čase a sledovať tak ich odzrkadlenie na rozpočte. Navyše o Všetkých týchto zmenách Vám zašle SmartProject prehľadné notifikácie.

Radi Vám poskytneme SmartProject na skúšobnú dobu 3 mesiacov zadarmo!