Čo je to SmartProject?

Krisztián Házi

Krisztián Házi

Oct 16 2020

SmartProject je projektovo orientovaný systém riadenia podnikov (ERP systém). Okrem záklednej ERP funkcionality však poskytuje aj mnoho ďalších možností. Nejedná sa len o systém riadiaci výrobné procesy jednotlivých projektov. SmartProject je navrhnutý aby podporoval všetky procesy vo vašom podniku.

Takýmto procesom je napríklad vyhotovenie rozpočtu priamo vo SmartProjecte alebo prostredníctvom importu z excelu. Ďalej riadenie subdodávateľov a následná komplexná administratíva zmlúv, dodacích listov, pokladničných dokladov, bankových výpisov vrátane ich párovania.

Následne môžete exportovať dáta Vašim účtovníkom alebo môžete dáta exportovať do excelu prípadne ich vizualizovať pomocou Power BI. Opačný postup je taktiež možný: SmartProject je schopný načítať dáta z Microsoft Project súborov.

SmartProject on a laptop

Príklad na funkcionalitu niektorých modulov:

Modul úvodného školenia: Umožní Vám automatizovať zaškolenie Vašich zamestnancov v oblasti Vašich interných firemných procesov ale aj v oblasti ochrany prostredia, zdravia, bezpečnosti (EHS) a BOZP.

Modul úloh: Dôraz na tímovú prácu. Pomáha vám pri časovom plánovaní úloh. Umožňuje tvorbu prehľadných harmonogramov, delegáciu úloh a v prípade potreby eskaláciu úlohy nadriadenému pracovníkovi.

Spracovanie dokumentov: Ponúkame vytvorenie dynamických workflowov pre Vaše dokumenty. Môžete nahrať výrobné postupy vytvorené v plánovacom softwéri Tekla. Úlohy je možné automaticky rozvrhnúť s dôrazom na časovú následnosť jednotlivých úkonov.

Meranie času administratívnych úkonov: Priebežne meriame čas strávený administratívou. Neskôr tak môžete verifikovať účinnosť nášho systému. Na základe tejto analýzi bude zrejmé v ktorých prípadoch prospeje Vášmu podniku najviac automatizácia a v ktorých ste už dosiahli časovú úsporu.

S týmito a ešte inými modulmi zvyšujeme efektivitu práce všetkých zamestnancov!

Čím sa smartprojectlíši od konkurencie?

Flexibilitou. Hoci značná časť našich doterajších zákazníkov je v stavebnom priemysle, SmartProject je použiteľný v ktoromkoľvek inom odvetví.

Calculator

SmartProject sa tiež vyznačuje vysokou mierou flexibility pri možných ďalších nadstavieb a dovývojov. Máte špecifickú predstavu pre proces vo Vašej firme. SmartProject môžete použiť ako skvelý základný kameň pre Vaše riešenie na mieru. Naši kolegovia majú bohaté skúsenosti s prispôsobovaním SmartProjectu pre rôzne aplikácie a dokážu tak dodať takéto riešenie bezkonkurenčne rýchlo a cenovo dostupne!

Sme presvedčený, že už po prvých mesiacoch budete pozorovať výraznú úsporu v administratívnej záťaže. Po prvom vyskúšaní SmartProjectu nebudete ani vedieť ako ste bez neho fungovali dovtedy!